Dzięki współpracy samorządu z Fundacją „dbamy o klimat”, mieszkańcy otrzymają profesjonalne doradztwo oraz wsparcie w zakresie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Za sprawą zlokalizowanego w UG / UM punktu konsultacyjnego, będą mieli łatwiejszy dostęp do składania wniosków o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego. Niezbędne formalności będą mogli załatwić na miejscu, blisko swojego miejsca zamieszkania. Dzięki kwartalnym spotkaniom informacyjnym, mieszkańcy będą mogli uzyskać szczegółowe informacje o zasadach programu oraz dotacjach, z których mogą skorzystać. W ramach współpracy proponujemy samorządom profesjonalne wsparcie w zakresie organizacji oraz przeprowadzenia czterech spotkań odbywających się co kwartał.

Zasady działania programu:

Kwota dofinansowania:

Na utworzenie gminnych punktów „Czystego Powietrza” NFOŚiGW przewidział pulę ponad 74 mln zł na rok, przy czym każda gmina ma szansę otrzymać do 30 tys. zł. Na start 9 tys. zł w formie zaliczki zaraz po zawarciu porozumienia lub aneksu, reszta płatności po rozliczeniu zaliczki w formie refundacji kosztów.

Działania w ramach przedsięwzięcia:

Warunkiem otrzymania funduszy jest prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w dni robocze, w wymiarze minimum 10 godzin tygodniowo, co najmniej przez rok od dnia podpisania porozumienia bądź aneksu. Do zadań gminy będzie należało m.in.: udzielanie mieszkańcom informacji o programie przez przeszkolonego bezpłatnie przez wfośigw pracownika oraz wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku i rozliczania przyznanego dofinansowania, a także przekazanie do wfośigw wniosku złożonego w gminie. Ponadto zorganizowanie spotkań informujących o zasadach programu (minimum jedno w kwartale, w sytuacji stanu epidemii dopuszczalna jest formuła online) i przekazywanie materiałów informacyjno-promocyjnych o programie.

Koszty kwalifikowane:

Do kosztów kwalifikowanych zaliczamy: koszty osobowe (np. zatrudnienie pracownika do punktu „Czystego Powietrza), wyposażenie (np. stanowisko komputerowe) oraz działania informacyjne edukacyjne (np. wydruk i dystrybucja materiałów, organizacja spotkań informacyjnych z zakresu programu, ale też zakup i serwis czujników jakości powietrza wykorzystywanych w celach edukacyjnych).

Premiowanie gmin

W ramach nowych propozycji finansowanych za składane wnioski o dofinansowanie z „Czystego Powietrza” za pośrednictwem gminy, przewiduje się dla premie dla samorządów: 150 zł ryczałtu przy podwyższonym poziomie dofinansowania z wydanym przez gminę zaświadczeniem o dochodach oraz 50 zł przy podstawowym poziomie dofinansowania. W przypadku wniosków składanych online na portalu gov.pl, gmina otrzyma 75 zł jeśli wyda zaświadczenie o dochodach, które konieczne jest przy wniosku z podwyższonym poziomem dofinansowania.